AL SERVEI D'UNA
COMARCA


Aquests són els serveis que NORA ofereix a la Comarca de la Selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats.

Serveis

NORA ofereix a cada municipi un servei a mida, depenent de les seves necessitats.
  • Serveis de neteja : viària, de mercats i de platges
  • Servei de gestió de residus domèstic i comercial: Recollida de totes les fraccions de residus mitjançant Porta a Porta o recollida de contenidors (de càrrega lateral posterior i superior)
  • Deixalleria
  • Recollida de trastos
  • Recollida de barques d’esporga


1.Els Serveis de neteja

Segons les necessitats de cada municipi, NORA ofereix diversos serveis de neteja:

NETEJA VIÀRIA

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Escombradora
   

Vehicle adaptat al servei de neteja viària que, generalment, combina les funcions d'escombrat, aspiració i dossificació d'aigua, destinada a reduir l'emissió de pols i millorar els resultats. NORA combina els models d'alta i baixa velocitat, aptes i no aptes per circular per carretera, optimitzant les prestacions de cada model d'acord amb l'indret on va destinat

  VehicleEscombradora
Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Baldejadora
   
Vehicle similar a una escombradora que treballa llençant aigua a pressió   VehiVehicleBaldejadora
Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Manual
   
Els peons de neteja viària de NORA duen a terme diferents tasques manuals de neteja i manteniment de la via pública: escombrat de zones del nucli urbà on no pot treballar l'escombradora, buidatge de papereres, rentat amb aigua a pressió, etc.   Escombrat1

NETEJA MERCATS

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Mini brigada
   
Els peons de neteja duen a terme diferents tasques manuals o mecàniques de neteja i manteniment de la zona del mercat: escombrat, buidatge de papereres, rentat amb aigua a pressió.
S’utilitzen vehicles de diferents formats aptes per conduir amb la categoria professional de peó. Generalment consisteixen en vehicles de caixa oberta o bolquets destinats al transport de les eines de neteja.
  VehicleMinibrigada

NETEJA PLATGES

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Vehicles platges
   
NORA destina varis models de vehicles tot terreny a la neteja de platges: tractor equipat amb tamís per garbellar la sorra i separar-ne les deixalles, minivehicles 4x4 amb caixa destinada a la càrrega de bosses de deixalles.

El tractor circula per tota l'extensió de la platja que li és accessible garbellant la sorra per separar les deixalles. Els peons recullen les deixalles abandonades a la sorra, buiden el contingut de les papereres, rasclonen els racons de la platja on no pot arribar el tractor recollint la brossa adherida a la sorra i van deixant les bosses plenes al costat de les papereres o en altres indrets concertats. Els oficials circulen per la platja en vehicles tot terreny, equipats amb una petita caixa, recollint les bosses.
  VehicleTractor

2.Els Serveis de gestió de residus

Segons les necessitats de cada municipi, NORA ofereix diversos sistemes de recollida de residus:

EL PORTA A PORTA

Els nivells de reciclatge als municipis de la Selva estan al voltant del 32% lluny del 60% que te com objectiu el Pla de Residus de Catalunya per l’any 2020. Una bona eina per assolir aquest objectiu és el servei de recollida de residus Porta a Porta.
El porta a porta consisteix en la recollida a la porta de l’habitatge de cada una de les fraccions dels residus domèstics seguint un calendari establert. Per aquest servei es fan servir contenidors de 10 o 20 litres per ús domèstic i de 120 litres per ús comercial, proveïts d’un xip que identifica cada productor de manera que es fa un seguiment del seu ús.
La recollida requereix de més personal de serveis, però la reducció de la fracció resta i la recuperació de les fraccions que es reciclen, fa que el balanç econòmic sigui favorable al Porta a Porta respecte el sistema de contenidors al carrer.
  cubell organica 

LA RECOLLIDA DE CONTENIDORS

El sistema de recollida més emprat és el dipòsit de les diferents fraccions de residus en contenidors situats al carrer. Hi ha diferents mitjans de recollida:

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 La Càrrega Posterior
   
Consisteix en l'elevació i buidatge de contenidors de 1.000 litres, mitjançant un mecanisme situat a la part de darrere del vehicle. L'equip de recollida està format, generalment, per un conductor i 2 peons. Els peons tenen la funció d'estibar els contenidors i enganxar-los al sistema d'elevació del camió i també de netejar i retirar els residus abandonats a terra.   Carrega Posterior Gran

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 La Càrrega Superior
   
Consisteix en l'elevació i buidatge de contenidors de vidre, paper i cartró i envasos lleugers de diversos volums entre 2,5 i 9 m3. S’utilitzen camions grua que recullen contenidors equipats amb un sistema de doble ganxo que permet elevar-los amb la grua per damunt de la caixa del vehicle i accionar l'obertura de les tapes inferiors, abocant el material directament a l'interior de la caixa. Les caixes d’aquests vehicles són autocompactadors que permeten introduir fins a 5000 kg de residus. L'equip de recollida està format per un conductor i un peó. La funció del conductor, durant el buidatge dels contenidors, és maniobrar la grua per procedir al buidat i plegar-la de nou; la funció del peó és enganxar i desfer els ganxos dels contenidors i els de la grua i dur a terme tasques de neteja i retirada de residus abandonats.   Carrega Superior

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 La Càrrega Lateral
   
que consisteix en l'elevació i buidatge lateral de contenidors de 2.400 o 3.200 litres, mitjançant un camió específic per aquest tipus de contenidor. L'equip de recollida està format pel conductor que des de la cabina pot realitzar tota la maniobra, gràcies als sensors i càmeres del vehicle.
Aquest sistema de recollida permet reduir el nombre de contenidors necessaris per realitzar el servei, a banda de donar un aspecte més modern gràcies al disseny dels contenidors.
  Carrega lateral


3.Deixalleries

NORA gestiona deixalleries fixes i mòbils de diversos municipis de la Selva. Les deixalleries són instal·lacions destinades a dipositar residus voluminosos o especials que no disposen d'un servei específic en la via pública.
De forma general, el reglament del servei contempla:

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Els residus ordinaris, voluminosos i especials d'origen domèstic (excepte rebuig, fracció orgànica, residus sanitaris, residus explosius i residus amb amiant)

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Els residus comercials, assimilables als domèstics, d'establiments, tallers, oficines i serveis del poble donats d'alta en el servei.
Deixalleria  

La destinació dels residus recollits a les deixalleries varia dependent de la tipologia del residu i dels sistemes integrats de gestió o serveis públics promoguts per l'Agència de Residus de Catalunya que, en molts casos, assignen directament la planta de valorització o tractament.

NORA gestiona:

Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 7 deixalleries tipus basic: Anglès, Breda, La Cellera, Riudellots, Sils, Vilobí i Massanes Instal·lació d'un sol nivell (sense molls) de dimensions reduïdes (entre 225 i 600 m2) on tots o una part dels residus voluminosos es dipositen en patis de triatge.
Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 1 deixalleria tipus A: Caldes de Malavella. Instal·lació d'un sol nivell de majors dimensions on la major part de residus voluminosos es dipositen en caixes de 30 m3 o 12 m3.
Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 3 deixalleries tipus B: Vidreres, Blanes i Deixalleria Comarcal. Instal·lació de dos nivells, de superfície superior als 2000 m2, on la major part dels residus voluminosos es dipositen en caixes de 30 m3 o 12 m3 situades en molls de càrrega que faciliten la disposició dels residus.
Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 5 deixalleries mòbils: Amer, Brunyola, Hostalric, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Feliu de Buixalleu. Consistents en una caixa contenidor compartimentada per les diferents fraccions de residus de deixalleria que visita els municipis amb una freqüència establerta.


4.Servei de recollida de Trastos

Tenint en compte que, actualment, gairebé tots els municipis de La Selva disposen de servei de deixalleria (fixa o mòbil), la principal finalitat del servei de recollida de trastos és de donar suport al transport de mobiliari de grans dimensions i difícil de traginar amb vehicles convencionals.

  No s'hauria de desviar mai a aquest servei els residus que tenen connotacions perilloses o contaminants quan es dipositen en un espai desprotegit de la via pública: finestres i altres articles de vidre, pots amb restes de residus especials...

Els residus recollits durant el servei són transferits a les deixalleries o altres gestors privats especialitzats en la valorització d’andròmines de difícil recuperació (com els plàstics) o de mal desballestar (com els matalassos). Per el servei s’utilitzen diferents vehicles de caixa fixa, generalment de dos eixos, equipats amb algun sistema d'elevació i buidatge de càrregues.
  Recollida Trastos


5.Servei de recollida de barques d’esporga

Aquest servei està destinat a la recollida de branques d'arbres i arbusts provinents de jardins públics i privats o bé altres restes llenyoses generades a l'horta. En canvi els fruits i les verdures són restes orgàniques que cal desviar als contenidors destinats a aquesta fracció.
La totalitat de residu verd recollit en aquest servei es porta a la planta de compostatge comarcal.

  El sistema de recollida emprat per NORA és la CÀRREGA POSTERIOR PER CADENES mitjançant un vehicle recol·lector adaptat a l'aixecament de barques, que alhora compacta el material introduït permetent ampliar la capacitat de càrrega.

Les barques són caixes obertes de mida i forma adaptada a l'aixecament per mitjà de cadenes. Aquests contenidors es troben a disposició dels ciutadans directament a la via pública o en recintes tancats, complementant el servei ofert a les deixalleries.
  Barca esporga
 

CONTACTE

 

ADRECES

      
 
NORA Comarca
Atenció Telef.:
872 012 018
laselvarecicla[@]noraselva.cat
De 9:00 h a 15:00 h
 
BLANES
Adreça comercial
c/Matagalls, 12 (CP 17300)
 
SANTA COLOMA
DE FARNERS
Adreça fiscal Passeig de Sant Salvador 25-27
(CP 17430)
 
Adreça comercial Cruilla C-25 / C-63
Centre Comarcal de Gestió de Residus
Municipals de la Selva (a 1 km de la cruilla)
 
NORA Blanes
972 331 718
laselvarecicla[@]noraselva.cat
               
 
NORA Tossa de Mar
972 342 609 
 
       
TOSSA de MAR
Adreça fiscal Creu de Mas Serra s/n
(CP 17320)
   
 
NORA SANTA COLOMA DE FARNERS
623 592 058
               
 Avís Legal - Política de Privacitat  

Nora Blanes

Nora Tossa

Nora Comarca–Sta. Coloma

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.