Servei de recollida de Fracció Orgànica

L'àmbit territorial

NORA recull fracció orgànica a 10 municipis de la Selva, donant servei a 71.212 habitants.

Amer
Anglès
Blanes
Breda
Caldes de Malavella
Hostalric
Riudellots de la Selva
Sant Julià de Llor i Bonmatí

A part d’aquests NORA recull FORM als grans productors de Sant Feliu de Buixalleu

Els residus admesos

La fracció ORGÀNICA està constituïda per residus compostables, com poden ser: restes de menjar, petites restes de l'hort o del jardí, tovallons de paper bruts i taps de suro.

La totalitat de la recollida de FORM de NORA es destina a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners.  

L'Agència de Residus de Catalunya imposa uns marges de qualitat sobre el material recollit, en funció dels quals varia el cost de tractament de la FORM i el preu que n'han de pagar els ens locals.

El Sistema de recollida

El sistema de recollida més estès a la comarca és la CÀRREGA POSTERIOR, que consisteix en l'elevació i buidatge de contenidors mitjançant un mecanisme situat a la part de darrere del vehicle.

L'equip de recollida està format per conductor i, un o dos, peons.

La funció dels peons és la mateixa que en el cas del servei de recollida de RESTA: estirar els contenidors i enganxar-los al sistema d'elevació de la caixa i, mentrestant es buida la càrrega, netejar i retirar els residus abandonats a terra.

La freqüència dels serveis

El servei de recollida de FORM en àrees de vorera a la comarca es duu a terme obeint diferents freqüències:
  • 3 – 4 dies a la setmana que, o bé, s'alternen amb els dies de recollida de RESTA o bé ambdós serveis es realitzen simultàniament mitjançant un vehicle bicompartimentat.
  • Diari, en el cas dels mesos de temporada alta al municipi de Blanes.

Els contenidors

Els models dels contenidors destinats a aquesta fracció es corresponen a bujols de 240 l amb cos de color beix i tapa marró (que és el model més estès) o bé sencers de color marró.

Aquests models, distribuïts a la comarca, responen als colors designats per l'Agència de Residus de Catalunya com a

identificadors de la fracció orgànica.
La distribució dels contenidors de FORM en cada municipi varia dependent dels trets urbanístics i de les pròpies preferències dels ajuntaments, que opten per oferir a la ciutadania un servei de major o menor proximitat. De forma general, els contenidors de FORM i RESTA coincideixen en les mateixes ubicacions. En l'interior dels diferents nuclis gestionats per NORA, les densitats de contenidors de varien de 50 a 70 habitants per contenidor.

Estadística del servei

1. Dades generals del servei l’any anterior

8 municipis adherits
1.100 contenidors gestionats
3.920 Tones recollides  
71.170   habitants servits


2. Evolució dels kg anuals recollits d’aquesta fracció


A nivell de TOTA LA COMARCA, la generació de FORM RECICLADA l’any 2014 es manté estacionada, tot i que amb un llevíssim descens de -0,78%.

Observant MUNICIPI per MUNICIPI, s’observa només DOS DESCENSOS REMARCABLES a Anglès (-10%) i la FORM COMERCIAL de Sant Feliu de Buixalleu ( -22%).

I, en contrast, els dos únics municipis que incrementen ho fan de forma prou accentuada; Amer + 8% i Bonmatí + 6%.

Blanes, no representada al gràfic per no provocar desproporcionalitat, també es manté amb un llevíssim -0,73%

3. Evolució de la participació ciutadana en aquesta fracció (kg/hab/any)

Fixant l’atenció en el segon grup de municipis, amb trets urbanístics i poblacionals més similars (Anglès, Arbúcies, Bonmatí, Breda, Hostalric i Riudellots) presenten un valor mitjà de generació anual  per habitant de 48 kg/hab/any. I, dins aquest grup, en trobem dos que destaquen per sobre d’aquesta mitjana: Bonmatí amb 93,81 kg/hab/any i Riudellots amb 67,86 kg/hab/any, que alhora es troben dins els valors més elevats de densitat de contenidors.


DARRERES DADES PUBLICADES A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA


Procés de recollida de FRACCIÓ Orgànica

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva