Els vehicles

NORA disposa d'una flota propera als 70 vehicles de difererents tipologies, per adaptar-se a la diversitat de serveis de recollida i neteja que sol·liciten els municipis de la comarca.

Tots els vehicles tenen instal·lat un localitzador GPS que permet conèixer, en tot moment, la seva siutació i comprovar els recorreguts diaris que ha efectuat cada unitat.
 

Recol·lector

Vehicle amb caixa compactadora preparada per a la càrrega i buidatge de contenidors rodants de diferents mides, tipus fracció resta i fracció orgànica. NORA disposa de recol·lectors de diferent tonatge per adaptar les rutes de recollida a les característiques geogràfiques i urbanístiques dels municipis.


Recol·lector bicompartimentat

Vehicle recol·lector amb característiques similars a l'anterior amb la prestació afegida de permetre la recollida simultània de dues fraccions de residus; que acostumen a ser fracció resta i fracció orgànica.


Grua

Vehicle amb grua destinada a aixecar i buidar contenidors de ganxo, que són els models emprats en els serveis de recollida selectiva. Depenent de la fracció que ha de recollir el vehicle, pot dur acoblada una caixa compactadora, en el cas del paper i els envasos lleugers, o una caixa oberta, en el cas del vidre. NORA alterna la disposició de camions grua de caixa fixa i de caixa retirable per combinar les prestacions que ofereix cada model.

Grua polivalent

Tenint en compte la diversitat de sistemes de recollida que requereixen altres residus, sobretot els dipositats en les deixalleries model bàsic que gestiona NORA, l'empresa disposa de vehicles polivalents que permeten la incorporació d'accessoris que els fan adaptables a aquests altres serveis: polp per a la recollida de residus dipositats a terra, carregador de barques de runa, ganxo pel buidatge de caixes de descàrrega inferior…

Caixa oberta polivalent

Camió de caixa fixa, generalment de dos eixos, equipat amb algun sistema d'elevació i buidatge de càrregues. S'acostuma a destinar a altres serveis de recollida de menor format, com poden ser: recollides de trastos, serveis comercials, retirada d'abocaments, retirada de determinats residus dipositats en deixalleries…

Escombradora

Vehicle adaptat al servei de neteja viària que, generalment, combina les funcions d'escombrat, aspiració i dossificació d'aigua, destinada a reduir l'emissió de pols i millorar els resultats. NORA combina els models d'alta i baixa velocitat, aptes i no aptes per circular per carretera, optimitzant les prestacions de cada model d'acord amb l'indret on va destinat

Baldejadora

Vehicle similar a una escombradora que treballa llençant aigua a pressió.

Mini brigada

Vehicles de diferents formats aptes per conduir la categoria professional de peó. Generalment consisteixen en vehicles de caixa oberta o bolquets destinats al transport de les eines de neteja.

Vehicle neteja contenidors

NORA disposa de 2 models de vehicles rentacontenidors. Per un costat màquines exclusives pel rentat, que eleven i introdueixen el contenidor en el seu interior i, per l'altra, vehicles polivalents dotats d'un hidronetejador d'aigua a pressió, que combinen aquesta funció amb altres tasques de neteja viària.

Neteja de platges

NORA destina varis models de vehicles tot terreny a la neteja de platges: tractor equipat amb tamís per garbellar la sorra i separar-ne les deixalles, minivehicles 4x4 amb caixa destinada a la càrrega de bosses de deixalles.Barca neteja platges

Barca equipada amb vàries xarxes que recullen les deixalles que suren a l'aigua.


Vehicle d'inspecció

Vehicle convencional, generalment model furgoneta, que els capatassos i encarregats empren en la realització de les seves tasques de control dels serveis.


-----------------

A Nora, Serveis Mediambientals, volem posar a disposició dels ciutadans la nostra experiència en la gestió dels residus. Entenem que tots junts, empreses, institucions i ciutadans, hem d'actuar conjuntament perquè les nostres activitats tinguin el mínim impacte sobre el nostre entorn.


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva