Presentació

Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA som una empresa mixta participada pel Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de Blanes i l’empresa CESPA. Constituïda el 29 d’octubre de 2009, NORA enceta la seva activitat el dia 1 de gener de 2010 donant servei a 21 municipis de la comarca de la Selva, incorporant posteriorment el municipi de Blanes a partir del 17 de maig del mateix any. Actualment NORA està consolidada com una empresa de referència en l’àmbit dels serveis mediambientals pels nostres municipis i manté la ferma voluntat de treballar per a la comarca de La Selva.

Actualment NORA està consolidada com una empresa de referència en l’àmbit dels serveis mediambientals, amb una ferma voluntat de treballar per a la comarca de La Selva.

I, dins aquest marc, la tasca de NORA comprèn diferents vies d’actuació:

  • Implantar un model de gestió per a tots els municipis.
  • Oferir un servei de qualitat i flexible, adaptat a les necessitats de cada ajuntament.
  • Optimitzar els costos i els recursos destinats a la gestió dels residus municipals
  • Assolir els objectius de reducció de residus i de recollida selectiva marcats pel marc normatiu català.
  • Facilitar als ajuntaments la gestió dels residus comercials
  • Adaptar les taxes municipals al criteri de “qui contamina paga”
  • Garantir un programa continuat de sensibilització ciutadana
  • Permetre l’adaptació continuada dels serveis a les futures obligacions o necessitats dels municipis de la comarca

El funcionament de la nostra empresa parteix de dos criteris bàsics:

1 La participació directe dels ajuntaments en el disseny i gestió de tots els serveis que NORA desenvolupa en el seu municipi.

2 La voluntat d’assolir els valors pels quals han de vetllar tots els ens locals:  l’optimització dels fons  públics, la realització de serveis de qualitat, la maximització del benefici social i la protecció del medi ambient.

-----------------

A Nora, Serveis Mediambientals, volem posar a disposició dels ciutadans la nostra experiència en la gestió dels residus. Entenem que tots junts, empreses, institucions i ciutadans, hem d'actuar conjuntament perquè les nostres activitats tinguin el mínim impacte sobre el nostre entorn.


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva