Servei de recollida de Fracció Resta

Servei resta

L'àmbit territorial

NORA recull fracció resta a 14 municipis de La Selva, donant servei a 73.602 habitants.
  • Amer
  • Anglès,
  • Blanes
  • Breda
  • Brunyola,
  • Caldes de Malavella,
  • Hostalric,
  • Masssanes
  • Osor,
  • Riudellots de la Selva,
  • Sant Feliu de Buixalleu,
  • Sant Julià de Llor i Bonmatí
  • Sils
  • Susqueda

Els residus admesos

La fracció RESTA està constituïda per residus no valoritzables i no perillosos, com poden ser: pols d'escombrar, bolquers, compreses, burilles, cendres, mocadors de paper bruts i petits objectes de mal aprofitar. La destinació dels residus recollits es distribueix entre l’abocador de Lloret de Mar i Santa Maria de Palautordera.

El Sistema de recollida

El sistema de recollida més estès a la comarca és la CÀRREGA POSTERIOR que consisteix en l'elevació i buidatge de contenidors mitjançant un mecanisme situat a la part de darrere del vehicle.
L'equip de recollida està format, generalment, per un conductor i 2 peons.
Els peons tenen la funció d'estibar els contenidors i enganxar-los al sistema d'elevació del camió i també de netejar i retirar els residus abandonats a terra.
NORA també ofereix una variant de servei de recollida de RESTA consistent en el buidatge simultani de contenidors de RESTA i de FRACCIÓ ORGÀNICA emprant un vehicle bicompartimentat que, a més a més, pot aixecar les dues fraccions de contenidors a la vegada.

La freqüència dels serveis

El servei de recollida de fracció resta en àrees de vorera varia en funció de les necessitats i preferències dels ajuntaments:

 • Diari de dilluns a dissabte.
 • Diari de dilluns a diumenge
 • 3-4 dies a la setmana alterns amb la recollida de la FORM.
 • 3-4 dies a la setmana simultanis amb la recollida de la FORM (emprant un vehicle bicompartimentat).

Els contenidors

Els models dels contenidors destinats a aquesta fracció es corresponen a: Bujols de 1000 o 1100 litres  amb tapa plana. Els models que adquireixen els municipis de nova incorporació als serveis de fracció resta de NORA o que renoven el seu parc de contenidors, generalment obeeixen a aquestes característiques:

- 1000 litres de capacitat
- color gris,
- tapa plana
- pedal per a l'aixecament de la tapa

La distribució dels contenidors de RESTA en cada municipi varia depenent dels trets urbanístics i de les pròpies preferències dels ajuntaments que opten per oferir a la ciutadania un servei de major o menor proximitat.
Generalment, en l'interior dels nuclis les densitats de contenidors de  RESTA varien entre:

25 habitants per contenidor en les poblacions més rurals.
35 a 50 habitants per contenidor en els municipis majors de 5000 habitants.

Estadística del servei

1. Dades generals del servei l’any anterior

12 municipis adherits
1.800 contenidors gestionats  
24.193 Tones recollides   
72.123 habitants servits


2. Evolució dels kg anuals recollits d’aquesta fracció


A nivell de TOTA LA COMARCA, la generació de Resta NO RECICLADA l’any 2014 es manté estacionada, tot i que amb un llevíssim increment de +0,61%.

Observant MUNICIPI per MUNICIPI, s’observa que GAIREBÉ CAP  no varia massa la seva generació de Resta i que les oscil·lacions més marcades es concentren en els municipis de menor població: Susqueda (+39%), Massanes (+22%), Sant Feliu (+14%), Brunyola  (+9%) i Osor (-7%)

L’únic municipi de major població que es desvia d’aquesta tendència és Amer, que baixa -17,5%

Blanes, no representada al gràfic per no provocar desproporcionalitat, també es manté amb un llevíssim +0,49%

3. Evolució de la participació ciutadana en aquesta fracció (kg/hab/any)

Fixant l’atenció en els municipis del segon grup, que tenen trets urbanístics i poblacionals més similars (Anglès, Arbúcies, Bonmatí, Breda, Hostalric i Riudellots) veiem que presenten un valor mitjà de generació anual  per habitant de 261,21 kg/hab/any.


DARRERES DADES PUBLICADES A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA


Procés de recollida de FRACCIÓ RESTA

Procés de recollida de RESTA i FORM amb vehicle bicompartimentat

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva