Sils

La relació de SILS amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

En el decurs de l’any 2015, les prestacions de NORA al municipi s’amplien amb la incorporació de la  RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA i ORGÀNICA, NETEJA VIÀRIA i BARQUES D’ESPORGA. i l’ampliació de la RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE, PAPER i ENVASOS; assumint la GESTIÓ INTEGRAL de tots els residus generats al municipiActualment SILS té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA (des de agost 2015) 
  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA (des de agost 2015) 
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ 
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS 
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE 
  • RECOLLIDA DE TRASTOS (des de agost 2015) 
  • NETEJA VIÀRIA MECÀNICA (des de agost 2015) 
  • RECOLLIDA DE BARQUES D’ESPORGA (des agost 2015) 
  • DEIXALLERIACONDICIONS DELS SERVEIS COMERCIALS

A finals de 2014 l’ajuntament defineix els serveis comercials oferts al municipi amb motiu de la campanya informativa adreçada als grans productors de fracció orgànica que va organitzar el Consell Comarcal a diferents municipis de la comarca.

NORA feinejant per Sils

1. Atenció al públic a la deixalleria


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials