Massanes

La relació de MASSANES amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.


El maig de 2013 aquesta relació s’amplia i NORA assumeix la GESTIÓ INTEGRAL de tots els residus generats al municipi.

Actualment MASSANES té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA (des de maig 2013) 
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ 
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS 
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE 
  • RECOLLIDA DE TRASTOS (des de maig 2013) 
  • NETEJA VIÀRIA MECÀNICA (des de maig 2013) 
  • RECOLLIDA DE BARQUES D’ESPORGA (des de maig 2013) 
  • DEIXALLERIA (nova obertura el 7 de març de 2015) 
  • COMPOSTATGE COMUNITARI (assumit per NORA l’abril de 2013)




MASSANES  també duu a terme el servei de recollida de fracció orgànica generada a les llars per mitjà de la modalitat del compostatge comunitari, que és un servei que gestiona directament el Consell Comarcal de la Selva (www.selva.cat/compostatge)


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials