Serveis comercials

L'àmbit territorial

L’any 2011 NORA duu a terme serveis comercials de recollida de residus, a tots els municipis adherits, en una o vàries de les modalitats de servei que ofereix:

  • Recollida de fracció resta comercial
  • Recollida de fracció orgànica comercial
  • Recollida selectiva amb contenidors propis comercials
  • Recollida porta a porta de cartró comercial
  • Ús comercial de la deixalleria
  • Recollida selectiva als mercats setmanals


RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA COMERCIAL

El servei de recollida de fracció resta que NORA ofereix als comerços de la COMARCA es duu a terme dins les mateixes rutes dels serveis de recollida municipals i mitjançant els mateixos models de contenidors.

Els comerços adscrits a aquest servei tenen l’obligació de mantenir els seus contenidors fora de la via pública fins la nit anterior a la realització de la ruta de recollida.


RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA COMERCIAL

El servei de recollida de fracció orgànica que NORA ofereix als comerços de la COMARCA es duu a terme dins les mateixes rutes dels serveis de recollida municipals.

En la major part de municipis, els contenidors d’ús exclusiu comercial es distingeixen dels contenidors municipals per la diferència de color que, en el seu cas, tant la tapa com el cos són de color marró fosc.

Els comerços adscrits a aquest servei tenen l’obligació de mantenir els seus contenidors fora de la via pública fins la nit anterior a la realització de la ruta de recollida.

Actualment NORA duu a terme l’actualització dels comerços que reben aquest servei de forma regular


RECOLLIDA PORTA A PORTA DE CARTRÓ COMERCIAL


Aquest servei concret, només és aplicat a Blanes i, concretament, es dirigeix als establiments  comercials del centre. 


RECOLLIDA SELECTIVA ALS MERCATS SETMANALS

Generalment, les fraccions de residus que es generen en els mercats són:

o    Fracció orgànica
o    Fracció resta
o    Caixes de fusta
o    Caixes de plàstic
o    Cartró

NORA adapta el seu servei als equipaments municipals disponibles i a la pròpia ordenança municipal sobre les parades del mercat.


ÚS COMERCIAL DE LA DEIXALLERIA


El reglament del servei de deixalleria comarcal aprovat pel Consell Comarcal de la Selva accepta l’entrada de residus d’orígen comercial sempre i quan es tracti de residus assimilables a domèstics i en les quantitats setmanals màximes que limita el mateix reglament.LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva