Servei de deixalleria mòbil

L'àmbit territorial

NORA porta la deixalleria mòbil a 5 municipis de la Selva, donant servei a 7.936 habitants. Aquest nombre d’habitants no comptabilitza els veïns de Vidreres, que també disposen de deixalleria fixa.

  • Amer
  • Brunyola
  • Hostalric
  • Sant Julià del Llor i Bonmatí
  • Vidreres

Els residus admesos

La deixalleria mòbil admet la mateixa tipologia de residus que una deixalleria fixa excepte runa, esporga i articles excessivament voluminosos o portats en quantitats importants.

La destinació dels residus recollits a la deixalleria mòbil és la DEIXALLERIA COMARCAL, on s’emmagatzemen fins arribar a la quantitat suficient per enviar al gestor autoritzat corresponent.

El Sistema de recollida

La deixalleria mòbil, que actualment empra NORA, està formada per dos mòduls habilitats per a la contenció i transport segur de les diferents tipologies de residus que admet. El primer mòdul permet separar els residus especials de forma molt similar al sistema utilitzat en una deixalleria fixa. El segon mòdul està destinat a residus voluminosos no especials, que es sotmeten a triatge a la deixalleria comarcal.


La freqüència dels serveis

NORA s’adapta a les necessitats de cada ajuntament que requereix el servei:

  • Quinzenal
  • Mensual
  • A demanda (un o dos cops l’any)La deixalleria mòbil oferint el seu servei

1.    Sant Julià del Llor i Bonmatí
2.    Sant Julià del Llor I Bonmatí
3.    Hostalric
4.    Hostalric
5.    Vidreres
6.    Vidreres
7.    Brunyola
8.    Amer

Transferència de residus a la deixalleria comarcal


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva