Servei de deixalleria


L'àmbit territorial

NORA gestiona la deixalleria a 10 municipis de la Selva, donant servei a 41.996 habitants.

Anglès,
Breda,
Caldes de Malavella
La Cellera,
Massanes
Riells,
Riudellots,
Sils,
Vidreres
Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai


Els residus admesos

La deixalleria és un servei destinat a dipositar residus voluminosos o especials que no disposen d'un servei específic en la via pública.

De forma general, el reglament del servei comarcal contempla:

  • Els residus ordinaris, voluminosos i especials d'origen domèstic (excepte rebuig, fracció orgànica, residus sanitaris, residus explosius i residus amb amiant)
  • Els residus comercials, assimilables als domèstics, d'establiments, tallers, oficines i serveis del poble donats d'alta en el servei.

En alguns municipis, el servei de deixalleria es complementa amb altres serveis que l'ajuntament continua oferint a la via pública, com són la recollida de trastos al carrer i la recollida d'esporga per mitjà de barques distribuïdes en determinats punts.

La destinació dels residus recollits a les deixalleries varia dependent de la tipologia del residu i dels sistemes integrats de gestió o serveis públics promoguts per l'Agència de Residus de Catalunya que, en molts casos, assignen directament la planta de valorització o tractament.


El Sistema de recollida

NORA adapta el sistema de recollida a cada tipus d'instal·lació integrada en el servei de deixalleria comarcal.

El servei de deixalleria comarcal de la Selva compta amb 9 deixalleries municipals i la deixalleria comarcal.

Les deixalleries municipals obeeixen a diferents models, d'acord amb el nombre d'habitants d'aquell municipi i el propi model de gestió que promou l'Agència de Residus de Catalunya:

7 deixalleries tipus bàsic Anglès, Breda, La Cellera, Riells, Riudellots, Sils, Vilobí

Instal·lació d'un sol nivell (sense molls) de dimensions reduïdes (entre 225 i 600 m2) on tots o una part dels residus voluminosos es dipositen en patis de triatge.

1 deixalleria tipus A a Caldes de Malavella

Instal·lació d'un sol nivell de majors dimensions on la major part de residus voluminosos es dipositen en caixes de 30 m3 o 12 m3.

2 deixalleries tipus B a Vidreres i Deixalleria Comarcal

Instal·lació de dos nivells, de superfície superior als 2000 m2,  on la major part dels residus voluminosos es dipositen en caixes de 30 m3 o 12 m3 situades en molls de càrrega que faciliten la disposició dels residus.

D'altra banda NORA aplica diferents sistemes de transport, d'acord amb els límits fixats per la normativa catalana sobre procediments de gestió de residus i l'optimització de les rutes de recollida:

  • Transport directe de deixalleria a gestor
  • Transport itinerant de vàries deixalleries a gestor
  • Transport directe o itinerant amb transferència a la deixalleria comarcal

La funció de la deixalleria comarcal

Actualment la deixalleria comarcal no és una instal·lació oberta al públic, tret per alguns municipis que no disposen de serveis alternatius i poden acudir a la deixalleria sota condicions particulars.

La principal funció d’aquesta instal·lació és centralitzar els materials recollits en poca quantitat a les deixalleries municipals de menors dimensions i, d’aquesta manera, abaratir el seu transport fins als gestors autoritzats que, sovint, es troben fora de la comarca.


L’atenció al públic

NORA és també responsable de l’atenció al públic a les deixalleries que gestiona i desenvolupa aquesta tasca d’acord amb el Reglament del Servei de Deixalleria Comarcal aprovat per Consell Comarcal de la Selva i les directirus de l’Agència de Residus de Catalunya. Link al bop https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2014/45/20144502224.pdf

Els horaris d’obertura de les instal·lacions s’adapten a les necessitats de cada municipi.

Estadística del servei

1. Dades generals del servei l’any anterior

9 municipis adherits
10 deixalleries gestionades
2612 Tones recollides
8.883   famílies donades d’alta


2. Evolució dels kg anuals recollits d’aquesta fracció

COMPARAT AMB L’ANY ANTERIOR la major part d’instal·lacions INCREMENTEN L’ENTRADA DE RESIDUS si no tenim en compte la runa i l’esporga.

DARRERES DADES PUBLICADES A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA


Deixalleries model bàsic

1. Anglès        
manteniment de la deixalleria
2. Breda        
atenció als usuaris (de totes les edats)
3. La Cellera    
atenció als usuaris
4. Riells        
manteniment de la deixalleria
5. Riudellots   
atenció als usuaris
6. Sils        
atenció als usuaris
7. Vilobí        
visita d’escolars  (joc de la deixalleria)


Deixalleries model A

9. Caldes        
vista general de la instal·lació

Deixalleries model B

10. Vidreres    
vista general dels molls i visita usuaris
11. D. comarcal   
Manipulació del pop


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva